ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 30. júna 2017.

Termíny školských prázdnin
Jesenné prázdniny28. október 2016 - 31. október 2016
Vianočné prázdniny23. december 2016 - 5. január 2017
Polročné prázdniny3. február 2017
Jarné prázdniny20. február 2017 - 24. február 2017
Veľkonočné prázdniny13. apríl 2017 - 18. apríl 2017
Letné prázdniny3. júl 2017 - 31. august 2017

Hlavné úlohy školy

  • Rozširovať vyučovanie anglického a nemeckého jazyka

  • Dôraz na vyučovanie predmetov informatická výchova a informatika

  • Zvyšovať počítačovú gramotnosť učiteľov a žiakov

  • Dbať na zdravotnú a telesnú zdatnosť detí

  • Spravodlivé hodnotenie žiakov testovaním

Učebné plány

Učebný plán v 1.-4. ročníku ZŠ
ISCED 1
Vzdelávacia oblasťPredmet1.2.3.4.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra10888
Prvý cudzí jazyk ANJ2244
Príroda a spoločnosťPrírodoveda1122
Vlastiveda111
Človek a hodnotyEtická/Náboženská výchova1111
Matematika a práca s informáciamiMatematika4444
Informatická výchova111
Človek a svet prácePracovné vyučovanie1
Umenie a kultúraVýtvarná výchova1211
Hudobná výchova1111
Zdravie a pohybTelesná výchova2222
Spolu22232526

Učebný plán v 5.-9. ročníku ZŠ
ISCED 2
Vzdelávacia oblasťPredmet5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra54555
Prvý cudzí jazyk ANJ55555
Druhý cudzí jazyk NEJ2222
Človek a prírodaFyzika1122
Chémia10,522
Biológia11211
Človek a spoločnosťDejepis11122
Geografia21111
Občianska náuka1110,51
Človek a hodnotyEtická/Náboženská výchova1110,50,5
Matematika a práca s informáciamiMatematika55555
Informatika110,50,51
Človek a svet práceSvet práce0,50,50,50,5
Technika0,50,50,50,5
Umenie a kultúraVýtvarná výchova111
Hudobná výchova111
Výchova umením0,50,5
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova22222
Spolu2729303030

Učebný plán v 1.-4. ročníku ZŠ
ISCED 1 - Inovované
Vzdelávacia oblasťPredmet1.2.3.4.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra98+17+27+1
Anglický jazyk2233
Matematika a práca s informáciamiMatematika4444
Informatika11
Človek a prírodaPrvouka12
Prírodoveda12
Človek a spoločnosťVlastiveda12
Človek a hodnotyEtická/Náboženská výchova1111
Človek a svet prácePracovné vyučovanie11
Umenie a kultúraVýtvarná výchova2211
Hudobná výchova1111
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222
Spolu22232526

Učebný plán v 5.-9. ročníku ZŠ
ISCED 2 - Inovované
Vzdelávacia oblasťPredmet5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra554+155
Anglický jazyk3+23+2333+2
Nemecký jazyk222
Matematika a práca s informáciamiMatematika4+14+14+14+15
Informatika11111
Človek a prírodaFyzika2121
Chémia221
Biológia21211
Človek a spoločnosťDejepis11+1112
Geografia21111
Občianska náuka1111
Človek a hodnotyEtická/Náboženská výchova11111
Človek a svet práceTechnika11111
Umenie a kultúraVýtvarná výchova11111
Hudobná výchova1111
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova22222
Spolu2729303030

Metodické združenia, predmetové komisie a koordinátori

Metodické združenia
1. a 2. ročníkvedúcaMatilda Antalicová
3. a 4. ročníkvedúcaMgr. Ingrit Őlschlägerová
ŠKDvedúcaMiroslava Štefanovičová
 
Predmetové komisie pre vzdelávacie oblasti
SJLzodpovednáMgr. Martina Zigová
ANJ 1.-4. ročníkzodpovednáMgr. Eleonóra Holičová
ANJ 5.-9. ročníkzodpovednáIng. Agnesa Tisovská
NEJzodpovednáMgr. Jana Majtánová
 
Človek a prírodavedúcaIng. Viera Lešková
FYZzodpovednáMgr. Eva Chovancová
CHEzodpovednáMgr. Eva Chovancová
BIOzodpovednáIng. Viera Lešková
 
Človek a spoločnosť, Človek a hodnotyvedúcaMgr. Helena Rabčanová
DEJ, OBN, ETV v 5.-9. ročníkuzodpovednáMgr. Miroslava Mendelová
GEGzodpovednáMgr. Helena Rabčanová
NBVzodpovednáMgr. Mária Čaputová
 
Matematika a práca s informáciami/IFVvedúcaMgr. Denisa Baričičová
 
Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohybvedúcaMgr. Miroslava Petrovská
SEE, THDzodpovednýMgr. Milan Ribán
VYV, VUMzodpovednáMgr. Lenka Varga
HUVzodpovednýMgr. Pavol Hulík
TSVzodpovednáMgr. Miroslava Petrovská
 

Žiacky parlament
Mgr. Iveta Pitáková
Mgr. Hana Tereňová

Koordinátori školy
Finančná gramotnosťMgr. Jana Majtánová
Mgr. Zuzana Fibingerová
InformatizácieMgr. Denisa Baričičová
Primárnej prevencieMgr. David Ručka
Environmentálnej výchovyMgr. Michaela Burtovská
Výchovy k manželstvu a rodičovstvuIng. Viera Lešková

Výchovný poradcaIng. Viera Lešková

Vedúca ŠSZKvetka Holzingerová

Školská knižnicaMgr. Ivana Zlúkyová
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji