ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre


Školský rok 2014/2015

Našej škole sa podarilo uspieť u Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s projektom Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre. V rámci projektu absolvujú traja vyučujúci anglického jazyka v lete 2015 dvojtýždňové intenzívne kurzy v Canterbury v južnom Anglicku na škole Pilgrims. Kurzy vedené svetovo proslulými lektormi sú zamerané na metodológiu a tvorivé vyučovanie angličtiny a britský život a kultúru.

Od projektu si sľubujeme zatraktívnenie a zefektívnenie výučby cudzích jazykov, naviazanie vzťahov s kolegami v zahraničí a posilnenie európského rozmeru našej školy.

David Ručka, október 2014

David Ručka: Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre
Mgr. Zuzana Bednárová: Metodológia a jazyk pre učiteľov prvého stupňa
Mgr. Mária Čaputová: Metodológia a jazyk pre učiteľov druhého stupňa
David Ručka: Britská kultúra, jazyk a život
Fotogaléria


Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

Prázdninové mesiace využívali zamestnanci školy nielen k oddychu, ale i k ďalšiemu vzdelávaniu. Ako sme už informovali v októbri 2014, podarilo sa nám uspieť u Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s projektom Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre. V rámci projektu absolvovali traja vyučujúci anglického jazyka dvojtýždňové intenzívne kurzy v Canterbury v južnom Anglicku na škole Pilgrims, v priestoroch príjemného kampusu Kentskej univerzity. Kurzy vedené vynikajúcimi lektormi z rôznych častí sveta boli zamerané na metodológiu a tvorivé vyučovanie angličtiny a britský život a kultúru. Projekt hodnotím ako veľmi prínosný, čo dúfam vyplynie z nasledujúcich príspevkov jednotlivých účastníkov.

David Ručka, kontaktná osoba projektu, september 2015

Metodológia a jazyk pre učiteľov prvého stupňa

V druhej polovici júla som sa zúčastnila odborného vzdelávania zamestnancov na vzdelávacom jazykovom kurze Metodológia a jazyk pre učiteľov 1. stupňa. S lektorkou Mojcou Belak sme sa venovali hlavne metodike učenia cudzieho jazyka žiakov vo vekovom rozmedzí 6-10 rokov. V závere kurzu sme niekoľko blokov strávili s lektorkou Šárkou Dohnalovou, ktorá sa zameriavala najmä na metodológiu predprimárneho vzdelávania. Obe lektorky boli výborne pripravené a poskytli nám množstvo materiálov a námetov, ako aj odborných rád v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania na materských a základných školách. V kurze, ktorý som navštevovala, bolo vrátane mňa 10 účastníkov z rozličných krajín (4 Holandsko, 2 Česká republika, 1 Španielsko, 2 Taliansko, 1 Slovensko). Vymenili sme si množstvo informácií a skúseností z oblasti vzdelávacích systémov v jednotlivých krajinách, porovnávali sme navzájom, zhodnotili ich výhody a nevýhody, a zároveň nabrali inšpiráciu na možnosti aplikácie dobre fungujúcich metód – napr. projektové vyučovanie, metóda CLIL, vytvorenie mozgovo-kompatibilných podmienok učenia v triede atď.

Kurz bol rozdelený na povinnú časť a nepovinné popoludňajšie a večerné výberové aktivity. Povinnú časť tvorili 3 vyučovacie bloky v trvaní 90 minút, medzi ktorými bola polhodinová prestávka na občerstvenie a 90-minútová prestávka na obed. Po skončení povinnej časti nasledovali kurzy podľa výberu, a to popoludňajšie v čase 16.00 – 17.30 hod a večerné v čase 20.00-21.30 hod. Ponuku týchto popoludňajších a večerných aktivít som naplno využila a počas týždňa som absolvovala každý deň dva nepovinné kurzy podľa vlastného záujmu.

Všetky aktivity boli prínosom pre môj profesionálny aj osobnostný rast. Oceňujem kvalitu lektorov, ktorí boli výborní ako po odbornej, tak aj po ľudskej stránke. Priniesli veľa nových inšpiratívnych nápadov a súbory aktivít a námetov na činnosti, ako aj teoretické poznatky z oblasti teórie jazyka a pedagogiky, ktoré vedeli primeraným spôsobom odprezentovať. Aj keď to boli náročné dva týždne, dodali mi veľa pozitívnej energie , motivácie a hlavne chuť ďalej sa venovať povolaniu učiteľky.

Mgr. Zuzana Bednárová

Metodológia a jazyk pre učiteľov druhého stupňa

Kurz s týmto zameraním som absolvovala v dňoch 5.-18. júla 2015. Bol pre mňa veľkou výzvou k tvorivosti a pomohol mi získať novú chuť do poznávania a učenia anglického jazyka. Bolo sa treba trochu ponamáhať, ale stálo to za to! Workshopy boli dynamické, nápadité, tvorivé a s príležitosťou diskutovať. Atmosféra bola priateľská a srdečná. Napomáhala tomu práca v skupinách, komunikácia s učiteľmi z rôznych krajín Európy a vzájomné zdieľanie.

V skupine nás bolo trinásť a boli sme vedení Lindou Yael, lektorkou pochádzajúcou z Anglicka, ale žijúcou v Argentíne. Zaoberali sme týmito témami: precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby na hodine, motivácia, organizácia hodiny, využitie hudby, príbehov a poézie vo vyučovaní, tvorivé diktáty, aktivity na počúvanie, ako zohľadniť pri učení rôzne učebné štýly alebo rôzne úrovne žiakov, ako pracovať v skupinách efektívne, využitie internetu na hodine, idiomatické výrazy a porekadlá, využívanie obrázkov, zahrievacie aktivity na hodine, hodnotenie a testovanie žiakov a použitie slovníkov počas hodín. Dva poobedné bloky boli dobrovoľné - ponúkajúce rôzne zaujímavé témy, napr. improvizáciu vo vyučovaní, využitie krátkych filmov, alebo vtipov vo vyučovaní, ako včleniť prvky drámy do výuky, ako správne klásť otázky, ako kriticky myslieť a tiež aj ako využiť na hodine prácu s dialógom. Osobitne ma zaujali semináre týkajúce sa tvorivého vedenia hodiny, motivácie žiakov, improvizácie a množstvo užitočných aktivít pre prácu na vyučovacej hodine. Poobede sa bolo možné zapísať na poznávacie vychádzky do okolitej prírody, do mesta, na člnkovanie po rieke, alebo do Canterburskej katedrály na spevy nazvané Evensongs. Tí, ktorým chýbal pohyb mohli využiť telocvičňu.

Lektori boli dobre pripravení, ochotní a nápomocní. Niektorí pochádzali z Veľkej Británie, iní z Brazílie, Austrálie, Francúzska, Poľska. Využívali všetky dostupné vymoženosti techniky, k čomu napomohlo aj dobré vybavenie učební Kentskej univerzity. Možnosť stálej komunikácie v anglickom jazyku, ako aj práca v malých skupinách malo za cieľ umocniť efektivitu získaných poznatkov.

Som vďačná všetkým, ktorí mi pomohli dostať sa cez na tento kurz. Verím, že to prinesie svoje ovocie a pomôže mi zvýšiť relevantnosť výučby, odovzdať mojim žiakom získané vedomosti a zručnosti a zlepšiť vlastné praktické schopnosti v mojom učiteľskom zamestnaní. Som rozhodnutá viac využívať hudbu, poéziu, tvorivé diktáty, aktivity na počúvanie a obrazy. Aby žiaci čím viac na hodine komunikovali anglicky, chcem zefektívniť prácu v skupinách a taktiež zohľadniť rôzne jazykové štýly žiakov. Chcem viac pracovať so slovníkmi a s kolegami spolupracovať na testovaní a hodnotení žiakov.

Mgr. Mária Čaputová

Britská kultúra, jazyk a život

Lektor kurzu venovaného britskej kultúre Paul Davies žije v Cambridgi a je autorom a spoluautorom niekoľkých učebníc a originálnych publikácií o angličtine. Dvakrát viedol kratšie školenia i na Slovensku. Kurz bol veľmi intenzívny, zaujímavý a náročný. Aktivity sa striedali v rýchlom slede a museli sme sa plne koncentrovať, aby sme stíhali vstrebať všetky informácie a podnety. Využívali sme pri tom prácu v malých skupinách, vo dvojiciach aj v kooperácii s celou 18-člennou skupinou.

Snáď najatraktívnejšou súčasťou kurzu, ktorou sa aj odlišoval od všetkých ostatných, bolo aktívne počúvanie domácich hovorcov. Všetci si pripravili výborné príhovory a v diskusii ochotne odpovedali na všetečné otázky. Nasledoval vždy rozbor ich jazyka, používanie ustálených slovných spojení, odhad akcentu, upozornenie na gramatiku v bežnej reči, odlišnú od písanej.

Stručný prehľad prednášok:
1. Katolícky kňaz (ženatý!) - náboženská a psychologická podpora študentov na University of Kent, vzťah medzi náboženskými skupinami - vzorná spolupráca v Canterbury, problémy študentov, napr. s náročným štúdiom, alkoholom, drogami. Jazyk: staromódna angličtina, ustálené slovné spojenia typické pre starších, konzervatívnych ľudí.
2. Policajný dôstojník – vyšetrovateľ: dejiny a súčasnosť policajného zboru, porovnávanie s inými krajinami, výstroj policajtov. Jazyk: politicky korektné vyjadrovanie, policajný slang.
3. Samaritánky - dve staršie dámy, pravdepodobne z rôzneho triedneho pôvodu. Štatistika samovrážd a duševných problémov, systém dobrovoľníckej práce samaritánov. Dobrovoľníctvo ako pevná súčasť britskej kultúry.
4. Riaditeľka základnej školy pre prvý stupeň - informácie o školskom systéme. Do školy nastupujú deti v 4 rokoch. Triedy mávajú do 30 detí, každá trieda má k dispozícii aj asistentku. Začleňovanie žiakov s poruchami a žiakov neovládajúcich angličtinu a ich rodičov. Škola zamestnáva aj pracovníka určeného na spoluprácu a zapájanie rodičov. Jazyk: politicky korektné výrazy, škola nerieši „problémy“, ale „výzvy“.
5. Majiteľ micropubu - pub ako spoločenská inštitúcia, nový trend v Británii - maličké krčmy s kvalitnými lokálnymi nápojmi a jedlom, riešenie problémového správania v krčme. Jazyk: hovorená gramatika - podľa učebnicových zásad chybná, ale bežná, spojenie austrálskeho a juhoanglického akcentu.
6. Zdravotne postihnutý - muž stredného veku na invalidnom dôchodku, osobné problémy v súvislosti s vládnou politikou odoberania sociálnych príspevkov postihnutým, samovraždy postihnutých – šokujúca štatistika. Jazyk: ľudový, ťažšie zrozumiteľný prejav reči, použitie slangových výrazov.
Ďalšou náplňou kurzu bola napr. hovorená gramatika: zdvorilosť, registre, nepriamosť, vágnosť, zmierňovanie; pravidlá správania: politická korektnosť, pozitívna a negatívna zdvorilosť; kooperatívne učenie: podpora práce v pároch a skupinách nenásilnou formou, laterárne myslenie, vciťovanie sa.

Na niekoľko blokov nás navštívil lektor (a tiež herec) Peter Dyer, pôvodom Austrálčan, ktorý žil aj v Brne. Viedol veľmi zaujímavé aktivity o anglickej literatúre, Shakespearovi a umení byť dobrým hovorcom. V našom voľnom čase sme pod jeho režisérskym nacvičili aj dramatizáciu zábavných básní, ktoré sme potom s úspechom predviedli pri rozlúčkovom stretnutí všetkých lektorov a účastníkov.

David Ručka

Erasmus+  Pilgrims English Language Courses

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov