ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Erasmus 2017: Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov

I v roku 2017 sa podaril našej škole nesamozrejmý úspech. V náročnom výbere sa dostala medzi školy so schváleným projektom Erasmus plus zameraným na vzdelávanie učiteľov. Zatiaľ čo v roku 2015 sa kurzov Pilgrims v Canterbury zúčastnili traja naši pedagógovia, o rok neskôr to bolo už bolo päť vynikajúcich kurzov v Nemecku, Fínsku a Írsku. V roku 2017 sme už naplánovali osem vzdelávacích aktivít, väčšinou dvojtýždňových a všetky boli národnou agentúrou schválené. Samotný projekt trvá 12 mesiacov (do júna 2018), súčasťou totiž nie je iba vzdelávanie samotné, ale i jeho využitie v školskej praxi a šírenie nadobudnutých vedomostí, zručností a skúseností.

Sedem učiteliek sa vybralo do vynikajúceho strediska Pilgrims v prostredí kampusuKentskej univerzity v Canterbury. Navštívilo sedem rôznych kurzov vedených výbornými lektormi z Británie, Austrálie, Turecka, Poľska, Maďarska, Talianska. Jeden pedagóg sa vybral tentoraz do Edinburghu, hlavného mesta Škótska, kde sa vzdelával nielen v moderných metódach výučby angličtiny, ale tiež získal obrovské množstvo informácií o škótskej kultúre, umeniu, politike, architektúre a spoločnosti.

Hlavným účelom vzdelávania bolo zlepšiť úroveň vyučovania na našej škole smerom k metódam orientovaným na žiaka, na vzájomnú spoluprácu a tvorivosť.Dôležitého kurzu sa zúčastnila i naša špeciálna pedagogička, ktorá vo veľkej miere využíva nadobudnuté zručnosti z kurzu venovanému inklúzii. Ďalší kurz bol venovaný využitiu IKT, predovšetkým tabletov alebo smatfónov vo vyučovaní. Skvelou záležitosťou bol i kurz Drámy, vedený nám už známym hercom, Petom Dyerom. Škola hrou už tu nie je iba prázdne Komenského heslo.

Dôležitými benefitmi projektu je okrem samotnej metodológie zvýšená sebadôvera našich pedagógov v použití anglického jazyka v cudzojazyčnom prostredí, ale i pri samotnom vyučovaní, nadviazanie medzinárodných vzťahov, ktoré často stále udržujú a príval energie so stretnutia s inšpiratívnymi lídrami v podnetnom prostredí južného Anglicka a Škótska.

David Ručka, koordinátor projektu

Ponúkame skúsenosti jednotlivých účastníkov:
Katarína Bariaková: British Life, Language and Culture
Nadežda Navarová: Special Needs and Inclusive Teacher Training
Lenka Varga: English Language Improvement Course
Alena Šuláková: Methodology and Language for Primary Teaching
Eleonora Holičová: Methodology and Language for Secondary Teaching
Iveta Pitáková: Practical uses of Modern Technology in the Classroom
Zuzana Bednárová: Drama Techniques for Creative English Teaching
David Ručka: Effective Communication and Practical Teaching Skills with an Introduction to Scottish Culture
Fotogaléria


Katarína Bariaková: British Life, Language and Culture

Našu skupinu tvorila skupina učiteľov z viacerých krajín Európy, bol tam dokonca i učiteľ z Kambodže. Tvorili sme dobrý tím, keďže sme mali rovnaké ciele – dozvedieť sa čo najviac o živote vo VB a rozšíriť si slovnú zásobu hlavne o frázy a slang. Veľmi ma potešilo zistenie, že všetci učitelia ovládali jazyk na úrovni C1, hoci potrebná znalosť bola na úrovni B2. Tento fakt zaručil, že nikto nebol jazykovo limitovaný a taktiež naša lektorka Sally nemusela vyberať ľahšiu a pomalšiu formu rozprávania. Nemusela sa taktiež zameriavať na gramatický aspekt jazyka a viac času venovať rôznym aspektom života v krajine.

V dopoludňajších hodinách boli hodiny zamerané hlavne na teoretické fakty o živote vo VB. Učili sme sa o spoločnosti, v ktorej slovo SORRY je používané častejšie ako kdekoľvek inde, veľa sme hovorili o Brexite, čo nás veľmi zaujímalo a viacerí z nás išli do VB, aby sa dozvedeli o danej téme čo najviac.

Hosťujúci rečníci
Každé popoludnie prišli do triedy rôzni zaujímaví ľudia, ktorí nám predstavili ich spôsob života z rôznych sfér a tak sme si postupne skladali mozaiku anglickej spoločnosti.

Folkový spevák Nigel Hobbins spomenul aj niekoľko negatívnych prvkov v kultúre VB, napr. fakt, že žiaci sa neučia o skutočnom živote ale iba o kráľoch a kráľovnách.

Tanečníci, tzv. Morris Dancers, nám priblížili idey tohto tanca a nakoniec nám ho i predviedli.

Hosťom č. 3 bola Jessica Maddocks, ktorá pracuje pre kentskú organizáciu pre utečencov. Veľmi pútavým spôsobom nám priblížila život detí žiadajúcich o azyl vo VB.

Policajt Gordon Etheridge nám porozprával o svojej práci, zločinnosti a najväčších problémoch, ktoré trápia políciu vo VB. Hovoril o narastajúcom počte gangov a detí závislých na drogách.

Rachel van Hoven nám priblížila svet bezdomovcov. Načrtla príbehy detí, ktoré už ako 16-ročné unikajú z ich domovov kvôli zlým rodinným pomerom, alkoholizmu atď.

Mali sme hosťa, ktorý zastupoval ľudí na dôchodku, dve 16-ročné študentky, ktoré nám porozprávali o živote teenagerov, ich záujmoch, ktorými boli hlavne sociálne siete. No najviac sme sa všetci tešili na učiteľa, ktorý nám priblížil pomery na školách vo VB, o skúškach a nátlakoch zo strany štátu na riaditeľov škôl a učiteľov.

Vo voľnom čase sme navštívili viacero miest a samozrejme anglický vidiek, ktorý ma najviac prekvapil. Bol nádherný, o každý kúsok zeme bolo postarané a úzke anglické cestičky, cez ktoré mal neraz problém prejsť náš doubledecker. V sobotu sme navštívili hrad Dover a biele útesy, Deal a Sandwich. Počas celého pobytu sme mali možnosť si požičať zadarmo bicykle z kampusu. Vybrali sme sa po vybudovaných cyklotrasách do Whitstable a Herne Bay. Niekoľko kilometrov sme bicyklovali popri mori, ktoré bolo nádherné.

Aktivity sú prínosom pre môj profesionálny aj osobnostný rast. Lektori boli výborní, priniesli veľa nových inšpiratívnych nápadov a súbory aktivít a námetov na činnosti, ako aj teoretické poznatky z oblasti britskej kultúry, života a jazyka.Verím, že mi kurz pomôže zvýšiť kvalitu výučby, odovzdať mojim žiakom získané vedomosti a zručnosti. Rozhodla som sa, že budem žiakov učiť cez históriu, kultúru a životné príbehy.

Nadežda Navarová, školský špeciálny pedagóg: Special Needs and Inclusive Teacher Training / Špeciálne potreby a inkluzívny tréning učiteľov

Inklúzia je na Slovensku pojem, ktorý sa už dávnejšie objavuje v odborných kruhoch a pomaly preniká aj medzi bežných učiteľov, do spoločnosti. Je to termín, ktorý má nielen nahradiť pojem integrácia, ale znamená aj zmenu koncepcie v školstve ako takom.

Čo sa vlastne skrýva za inklúziou a ako má tento proces fungovať v praxi? Mala som aj mám veľa otázok. Keď som dostala možnosť cez Erasmus – navštíviť inú krajinu a absolvovať medzinárodné školenie, neváhala som a vydala som sa na cestu štúdia za hranice Slovenska, do Anglicka.

Lektor Phil Dexter pracuje pre British Council, kde sa teoreticky i prakticky zaoberá inklúziou. Počas 10 dní nás previedol teoretickou časťou problematiky porúch učenia, ktorú sprevádzali praktické ukážky aktivít pre učiteľov a žiakov pri práci na hodinách angličtiny a iných predmetoch.Zastúpené krajiny v skupine kurzu: 2 Slovenky, 2 Bulharky, 1 Srbka, 1 Holanďanka, 3 Maďari, 2 Nemky.

Témy kurzu:
1. Dyslexia, jej identifikácia, práca s dyslektickými žiakmi, praktické aktivity pre dyslektikov, z ktorých profituje celá trieda.
2. Podporné stratégie pre žiakov s hyperkynetickým syndrómom. Lektor pozval hosťa, ktorou bola jeho kolegyňa. Sama je diagnostikovaná vážnym stupňom ADHD a tak to bolo veľmi obohacujúce sa dozvedieť pozadie človeka s touto diagnózou.
3. Ďalším hosťom bol umelec diagnostikovaný dyspraxiou. Podelil sa s nami o školské časy a stratégie, ktoré neboli vhodné a spôsobovali traumu a komplikácie a na druhej stane hovoril aj o podpore ktorá je vhodná.
4. Hudba, muzikoterapia a aktivity pre celú triedu, kde sa využívajú piesne ako nástroj pre efektívne učenie.
5. Tímová spolupráca, práca s rodinou.
6. Imigranti a ich začlenenie do spoločnosti a deti do školského systému.
7. Narušená komunikačná schopnosť a stratégie práce v triede.
8. Diskusie, reflexie a aktivity na prípravu záverečnej práce, resp. výstupu na úspešné ukončenie kurzu.

Dôležité myšlienky:
Be In

„Keď sa prestane učiteľ učiť – aj jeho žiaci sa prestanú učiť.“ To bola jedna z hlavných myšlienok na našom kurze. Kľúč pre učiteľa je neustále sebaučenie sa, sebazdokonaľovanie a tiež sebareflexia vo vzťahu ku žiakom, k učeniu, ku vzdelávaniu ako takému.

Be Team
K ďalším dôležitým prvom bola tímová práca, tímová podpora a spolupráca. Učiteľ, žiak a rodič je hlavný tím podpory a potom sa rozširuje o podporu na škole, kde patrí vedenie, kolegovia, odborná psychologická a špeciálno pedagogická podpora priamo na škole, spolupráca s inými školami, centrami a tiež lekármi.

Be creative Inklúzia prekračuje hranice tradičného školstva a podporuje nie „main street teaching“, ale spôsoby zohľadňujúce individuálne možnosti, schopnosti a danosti žiaka. Využíva sa rovesnícke učenie, samovzdelávacie techniky učenia, skúmanie, hľadanie medzipredmetových súvislosti, praktické zážitkové učenie. Pri overovaní učiva učiteľ vyberá metódy a formy, kde zapojí celú triedu (resp. prispôsobí sa začlenenému žiakovi – buduje v triede spolupatričnosť). Cieľom inklúzie nie je dokázať, čo žiak nevie, ale hľadať jeho možnosti a pokúsiť sa ich posúvať vyššie.

Som vďačná za možnosť zúčastniť sa tohto programu. Už teraz využívam veľa poznatkov vo svojej praxi.

Lenka Varga: English Language Improvement Course

Kurz, ktorý som si vybrala, bol zameraný na zdokonalenie anglického jazyka. Napriek počiatočnému presvedčeniu, zúčastniť sa okrem povinného programu všetkých dostupných prednášok, som svoj plán nedodržala. Môj zdokonaľujúci jazykový kurz bol pre mňa často príliš vyčerpávajúci, na ďalšie prednášky mi nie vždy zostala energia.

Lektorkou Improvement kurzu bola Judit Fehér. Dva týždne som strávila v spoločnosti učiteliek a učiteľa z Maďarska, Nemecka, Bulharska a Portugalska. Boli sme relatívne malá skupina pozostávajúca z 11 členov. Aktivity sa týkali zlepšovania gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti. Forma výučby bola vedená často skupinovým spôsobom, pracovali sme na zadaných úlohách či už vo dvojiciach alebo v menšej skupine. Často sa analyzoval problém, hľadali sa vhodné výrazy, synonymá, využívali sa dramatické prvky. V rámci slovnej zásoby sme zdokonaľovali idiomy, frázy v jazyku, slovné spojenia, slangové výrazy, aktuálne populárne slová. Gramatická stránka sa zamerala na korigovanie chýb, pri výslovnosti nás lektorka upozorňovala na zvukovú stránku, rytmus a intonáciu. Ďalšia fáza rozvoja zručností bola zameraná na hranie rôznych rolí, príbehy, prezreli sme si videá, o ktorých sme diskutovali, kreatívne písanie.

Každá úloha mala spätnú väzbu a vyhodnotenie. Čo je u mňa na hodinách často problém, práve posledná fáza, keď je potrebné s deťmi aktivitu vyhodnotiť a akoby uzavrieť. V rámci vlastných prezentácii sme si mohli precvičiť prejav v anglickom jazyku a zakaždým sme dostali spätnú väzbu aj z jazykového hľadiska.

Kreativita nám pomocou motivácie, sebapoznania a zmeny pohľadu na veci jednoduché pomáha hľadať nové významy. Veľmi ma obohatila aj kreatívna prednáška ako učiť jazyk prostredníctvom umenia.

Tanečné, pohybové aktivity nás pomohli počas týchto dvoch týždňov udržať fit. Rôzna mentalita každého z nás, iná krajina, iný spôsob vzdelávania, prispela k zbaveniu sa rôznych mojich predsudkov. Uvedomila som si, ako je slovenský učiteľ zviazaný často negatívnymi skúsenosťami, bojujeme s nedostatkom učebníc, pomôcok v škole, ťažkou situáciou nášho školstva. Naša práca sa stáva pre nás stresovou. Oproti iným krajinám sme veľmi konzervatívni, máme tendenciu sa buď sťažovať alebo reagovať submisívne. Všetky tieto, u mňa sa prebúdzajúce pocity frustrovaného učiteľa, boli potlačené a zamenené za entuziazmus a radosť nielen učiť, ale aj učiť sa.

Praktické využitie
Na úvod mojej hodnotiacej správy po ročnom praktickom využívaní nadobudnutých skúseností na kurze v Canterbury, som zvolila otázku, ktorú sme dostali ešte v úvodných minútach začiatku kurzu. „Prečo som sa stal/a učiteľom?“ A odpoveďou by mohlo byť aj: „To have fun.“. Mať zábavu. Pretože, ak deťom urobíte zábavnú hodinu, vráti sa vám zábava s úrokmi. A pokiaľ sa deťom podsunú ešte aj kvalitné a správne informácie, dosiahneme perfektný výsledok.

Projekt Erasmus+ bol o zábave, ale hlavne o kreativite. A tú som sa snažila využiť počas roka na mojich hodinách.

Začiatkom školského roka som v triedach, v ktorých som nevyučovala, využila niektoré zoznamovacie hry, ktoré sme si zahrali aj my, dospelí, účastníci kurzu.

Môj kurz bol zameraný na zdokonaľovanie anglického jazyka. Konkrétne úlohy som však využila na aj hodinách slovenčiny, matematiky, vlastivedy, prírodovedy, etickej výchovy a výtvarnej výchovy. Napr. podľa mňa veľmi ťažké učivo Príslovia a porekadlá, sme s deťmi zvládli pomocou obrázkov konkrétnych situácií. Deti priraďovali príslovia, či porekadlá alebo naopak na základe textovej informácie kreslili význam. V dnešnej dobe sú príslovia „španielska dedina“, preto je pre deti veľmi ťažké učivo, keďže v bežnej komunikácii sa málo využívajú.

Rovnako je náročné učivo spodobovanie. Zvolila sme opačný princíp, bez úvodného vysvetlenia o princípe spodobovania. Deti mali hľadať slová, o ktorých vedia, že ich inak píšu ako ich vyslovujú. Potom sme z týchto slov hrali hru „Lodičky“. Museli rozmýšľať nad významom, aj nad gramatikou, či je slovo správne napísané. Napr. plot, plod. Drevený plot. Plod na strome.

Často som na hodinách slovenského jazyka využívala aj obrazovú galériu z metodickej knihy English through ART. Či už išlo o využitie učiva prídavných mien (popíš obrázok iba pozitívnymi prídavnými menami, nájdi ku nim synonymá, priraď opačný význam, vyhľadaj na obrázku) alebo podstatných mien (nájdi čo najviac spoločných pomenovaní – podstatných mien vo viacerých obrázkoch) alebo číslovky – počet, poradie.

Na hodinách vlastivedy a prírodovedy sa mi osvedčilazmena štýlu. Namiesto autoritatívneho a jednosmerného štýlu, kde je učiteľ jediným a hlavným sprostredkovateľom znalostí, deti samotné zbierajú informácie rozmiestnené po triede a vypracúvajú otázky alebo dopĺňajú, či opravujú nepresnosti v texte. Mediačná úloha učiteľa je omnoho zábavnejšia ako nudné vysvetľovanie. Hlavne u tých menších žiakov, ktorých sústredenie aj vo štvrtom ročníku niekoľko minútové.

Využívame často obrazovú časovú os, či už na hodinách Čítania, vieme potom urobiť osnovu alebo kvôli lepšiemu zapamätaniu textu.

Osvedčila sa mi aj úvodná motivácia. Napr. „Deti, chcem Vás pozvať na výlet do Košíc na víkend, ale vy si musíte zistiť dopravu, pretože nemám veľa peňazí a uhradím iba najnižšiu sumu dopravného.“

V projekte, v rámci jednej lekcii, sme sa venovali kritickému mysleniu a vytváraniu projektov na základe našich vlastných schopností. V skupine, kde boli Španielka, Nemka a Arabka sme dokázali vymyslieť jednoduchý a možno aj realizovateľný projekt.

Podobnú hodinu som vytvorila aj na Etickej výchove, kde si žiaci v rámci učiva Rozvoj tvorivosti a iniciatívy vytvárali svoje portfólio firmy, ktorej členmi boli oni sami. Rozdelili si funkcie, riešili financovanie, propagovanie, robili plagáty.

Celkovo som do mojich vyučovacích hodín zaviedla viac spolupráce, prácu v skupinách, vo dvojiciach. Deti sa aj napriek veľkej počiatočnej súťaživosti a sebeckosti postupne naučili spolupracovať, nechávať priestor na realizáciu aj slabším a menej komunikatívnym deťom.

Alena Šuláková: Metodológia a jazyk pre primárne vzdelávanie

Lektorkou môjho kurzu bola Steffi Balotto. V mojej skupine boli kolegyne zo Slovenska, Maďarska, Bulharska, Holandska,Turecka a Číny. Venovali sme sa prevažne praktickým aktivitám a frázam, vhodným pre vyučovanie ANJ na 1. stupni ZŠ. Pracovali sme najmä v skupinách.

Robili sme zoznamovacie a energizujúce aktivity, počúvali príbehy, tvorili mapy a spoločné obrázky, dramatizovali. Prebrali sme podstatu a problémy CLIL. Nacvičili sme aj tanec. Na záver som pripravila a prezentovala projekt Exotic Fruit.

Bola som spokojná v spoločnosti cudziniek, bezprostredných, priateľských a bez predsudkov a závisti. Priateľstvá udržujeme stále. Veľmi sa mi páčilo, ako v Anglicku všetko fungovalo a ľudia boli slušní. A najmä jazda vľavo. Kurz mi doplnil motiváciu a chuť do vyučovania.Poznatky využívam nielen na hodinách jazyka, ale napr. aj v hodinách etickej výchovy.

Eleonora Holičová: Metodológia a jazyk pre sekundárne vzdelávanie

Kurz bol vynikajúci, plný aktivít, takže som si ani neuvedomila, že jeden deň je za nami. Človek tu do seba naberal množstvo zaujímavých informácií. Každý deň bol iný. Naša skupina pozostávala iba zo štyroch učiteľov. Pracovali sme samostatne, vo dvojiciach, ale i v skupine. Naša lektorka Magda Zámorská bola úžasná, pochádzala z Poľska. Malá skupina bola pre nás veľká výhoda lebo sme si vyskúšali všetky aktivity.

Všetky aktivity boli zamerané nielen na gramatiku a slovnú zásobu, ale hlavne na 7 typov inteligencie, s ktorými sa stretávame v škole, pretože dieťa nemôžeme zaškatuľkovať. Každé je iné a hlavne s iným typom inteligencie. Často sme analyzovali problém, hľadali sme vhodné výrazy, synonymá, využívali sme film, dramatizačné prvky, hudbu či spev. Zdokonaľovali sme sa v idiomoch, frázach, slangových výrazoch, ale i v populárnych slovách. Výslovnosť bola zameraná na korigovanie chýb, rytmus a intonáciu. Ďalšia fáza rozvoja zručností bola zameraná na hranie rôznych rolí, príbehov, úryvkov z filmov, o ktorých sme potom diskutovali.

Iveta Pitáková: IKT vo vyučovaní

Môj kurz viedla skvelá Ezgi Aydemir, ktorá žije, študuje a pracuje ako učiteľka anglického jazyka na vysokej škole v Istanbule.Vďaka nej som absolvovala úžasný kurz, na ktorom z vlastnej praxe ukázala, že v dnešnej technicky vyspelej dobe už k životu človeka neodmysliteľne patria IKT zariadenia. Vieme ich ovládať, používame ich, a preto je nevyhnutné zaviesť do vyučovacieho procesu to, čo mladá generácia považuje za samozrejmé.

Naučila som sa realizovať oveľa kvalitnejšie hodiny, ktoré sú prínosom pre mojich žiakov. IKT pomáha motivovať k učeniu sa, žiaci dokážu učiť sa efektívnejšie, aby vedeli využiť svoje vedomosti v praxi.

Počas tohto kurzu som sa oboznámila s rôznymi aplikáciami, ktoré využívam v praxi počas vyučovania, ale taktiež na krúžku Hravej angličtiny s tabletom. Veľmi obľúbenými sa stali pre mojich žiakov aplikácie Kahoot!, Socrative, Tellagami, Quiver 3D, Animal 4D+, AR Flash karty, ktoré žiakom prinášajú mimoriadny zážitok. Žiaden dokonalý softvér však sám o sebe nezabezpečí, že sa žiak niečo naučí. Poznatok musí vzniknúť v hlave žiaka vďaka motivácii a expozícii, hlavne v interakcii s inými žiakmi, s učiteľom, či inými IKT. Na moje prípravy som si obľúbila a využívam aplikácie Mindly, ThingLink, Aurasma, prostredníctvom ktorých sa snažím podporovať u žiakov priame bádanie, priame vyjadrovanie a priamy zážitok. Naša skupina počas kurzu používala aplikácie Padlet a Edmondo, prostredníctvom ktorých sme si vymieňali svoje nové poznatky, ale aj skúsenosti z praxe.

V popoludňajších hodinách som spoznávala britskú kultúru, absolvovala historický výlet po Canterbury, zúčastnila sa na prednáške o kritickom myslení, ale nechýbala ani zábava, kde som sa učila latino tanec a veľký úspech mala Beatlemania.

Vďaka Pilgrims som absolvovala krásny plnohodnotný týždenný kurz, kde som získala nové poznatky a vedomosti pre môj profesionálny rast, spoznala nových skvelých priateľov, spoznala britskú kultúru a zažila veľa nezabudnuteľných zážitkov. Ďakujem!

Zuzana Bednárová: Drama Techniques for Creative English Teaching

Metódy: rozhovor, hra, pohybová, slovná improvizácia
Formy: individuálne, skupinové, frontálne
Aktivity:
A) Zamerané na rozvoj profesionálnych zručností – práca s hlasom, tvorivé písanie, dýchanie, improvizácia ako vyučovacia metóda
B) zamerané na osobný rozvoj a sebapoznávanie – otázka dôvery v seba samého a v druhých, rozvoj kreativity, pohybového vyjadrenia emócií...

„Warmup“ aktivity
Fotografie: deti sa prechádzajú po triede, učiteľ povie napr.: „modelky“. Deti zaujmú pozíciu ako modelky, atď – zopakovanie slovnej zásoby (sad models, happy rabbits) – bez zvuku, štronzo – individuálne
Sochy – skupinové -zakričať slovo môže hocikto.
Mená – fromme to you – s loptou

Aktivity s loptami Deti stoja v kruhu, učiteľ hádže 1 loptu so slovami, napr. redball žiakovi, ktorému chce – pomaly a zreteľne vyslovuje slovo , žiak chytí loptu a hádže ďalšiemu s tým, že presne zopakuje aj s intonáciou, čo učiteľ povie. Každý si pamätá, komu loptu hodil (vždy iný žiak), kým lopta nepríde späť k učiteľovi, ktorý ju zastaví. Učiteľ hodí greenball a postup sa opakuje...potom hodí blueball atď. Hra prejde do ťažšieho levelu a lopty posielame v slede za sebou. Ak deti pochopia systém hry, je možné precvičovať jednoduché frázy s intonáciou. 1. lopta what‘s your name? 2. lopta: How are you? 3. lopta Nice to meet you... atď

Aktivity na rozvoj dôvery
Slepec a vodca
Deti sa rozdelia na dve skupiny(slepci a vodcovia, pričom vodcov musí byť aspoň o 1 viac ako slepcov)
Slepci si zatvoria oči, príp. môžeme použiť kryt na oči a natiahnu pravú ruku pred seba dlaňou dole. Vodcovia si vyberú svojho slepca a podložia svoju ľavú ruku dlaňou dole pod ruku slepca tak, aby sa svojim chrbtom dlane dotýkali dlane slepca. Potom začnú slepca viesť, menia smer a rýchlosť chôdze, ale stále sledujú, či ich partner stíha. Vodca, ktorý nemá svojho slepca sa priblíži k niekomu, koho si vyberie a vymení aktuálneho vodcu jemným vsunutím ruky medzi ruku slepca a vodcu...

Variácia:
A) Deti sa dotýkajú iba bruškami prstov, stoja oproti sebe, najprv obe ruky, potom jedna ruka.
B) Riadenie slepej bábky – riadiť svojho slepca pomocou dotykov.
Dotknutie sa na chrbte – ísť dopredu.
Dotknutie sa hrude – ísť dozadu.
Chytiť ramená zboku – otočka.
Dvakrát jemne chytiť ramená – stop.
Prejsť po ramená ch zvrchu smerom dole – čupnúť.
Deti musia vedieť tieto pravidlá, je to i tréning pozornosti, vyžaduje sa absolútne ticho.
C) Využitie zvukov
Vodca sa snaží ovládať svoju bábku hlasom – zvukmi.

Improvizácia
• Deti stoja v kruhu, jeden je uprostred a znázorňuje nejakú činnosť, napr. beh.
• Príde k nemu ktokoľvek z kruhu a spýta sa: Hey, ..., what are youdoing?
• Dieťa odpovedá napr. I am writing (odpoveď nezodpovedá činnosti, ktorú vykonáva)
• Ten, čo sa pýtal, začne predvádzať činnosť, ktorú počul a ak sa ho niekto ďalší opýta, čo robí, odpovie, pričom použije iné sloveso, atď.
• Variant: Môžeme špecifikovať použitím zložitejších vetných konštrukcií u starších detí – I am holding a big ball.

Hry na rozvoj komunikačných zručností
• Tell me about
• Yes, but
• Fortunately, unfortunately
• One word story: what we did last night – v dvojici sa prechádzajú, a rozprávajú príbeh o minulej noci
• Učiteľ rozpráva príbeh napr. o hroznej popoluške, žiaci mu hádžu hocijaké slová, ktoré musí použiť v príbehu, atď
• Agent – napr. predajca domu, chce predať dom kupujúcemu (kupujúceho predstavujú dvaja žiaci, ktorý používajú techniku one word) – can you help me, please?
• Suddenly... Jeden rozpráva príbeh a ostatní ho prerušujú slovom suddenly.

David Ručka: Teacher Training + Scottish Culture

V pomerne malej škole Inlingua v centre Nového Mesta v Edinburghu vyučuje niekoľko skvelých lektorov a so všetkými sme mali možnosť sa v priebehu dvoch nabitých týždňov zoznámiť. Linda a Mark sa venovali najmä nášmu učiteľskému výcviku, Gregor a Marc nás zase brávali na dlhé prechádzky po meste s výkladom architektúry, škótskych dejín a aj aktuálnej politiky.

Metodológiu vyučovania jazyka sme prebrali dosť podrobne teoreticky aj prakticky. Zoznámili sme sa s metódami od najstarších a najkonzervatívnejších až po najmodernejšie a „najuletenejšie“. V praxi sme precvičovali hlavne metódy orientované na žiaka, jeho tvorivosť a vlastné objavovanie pravidiel a samozrejme skupinové a párové formy vyučovania, niekedy spojené s pohybom. Zaujalo ma použitie farebných, rôzne dlhých kociek (Cuisinaire Rods) pre vysvetľovanie gramatiky a intonácie.

Prehliadky s výkladom škótskej histórie a umenia boli často dlhé a vyčerpávajúce, ale nesmierne zaujímavé pre tých, kto sa snažia pochopiť britskú súčasnosť cez jej dejiny. Navštívili sme pritom Národnú galériu s portrétmi škótskych hrdinov, Národné múzeum napr. s naklonovanou ovcou Dolly, Múzeum spisovateľov. Fantastickým zážitkom bol výlet do Jupiter Art Centra v prírode a hlavne do podivuhodnej Rosslynskej kaplnky, ktorá hrá dôležitú rolu v knihe a filme DaVinciho kód. Nech si už o knihe myslíme čokoľvek, toto posvätné miesto je nádherné a preplnené symbolmi vytesanými zručnými remeselníkmi do kameňa. Výzdoba Rosslynskej kaplnky sa považuje zo doklad toho, že Škóti boli v Amerike dlho pred Kolumbom. Medzi kamennými ornamentmi sa objavuje kukurica a iné rastliny, vtedy v Európe neznáme.

S niekoľkými lektormi som sa podrobne bavil o Brexite a snahe Škótov o samostatnosť. Všetci boli nešťastní z vystúpenia z Európskej únie a mnohí by radšej opustili Britániu ako EÚ. Hlavne náš sprievodca Marc bol silný republikán. Chcel by vystúpiť z UK, založiť Škótsku republiku, zostať v EÚ a prijať Euro. Bol skalopevne presvedčený, že by to prospelo Škótsku nielen z hľadiska identity, ale i ekonomicky. Príjemne ma prekvapilo, že Škótska národná strana, ktorú mnohí republikáni podporujú, nie je nijako nacionalistická a nepriateľská voči cudzincom. Naopak, do škótskeho politického národa počítajú všetkých stálych obyvateľov Škótska bez ohľadu na pôvod.

Pobyt v Škótsku by nebol úplný bez výletu do Highlands. Škótska Vysočina s jazerami a predovšetkým s LochNoss je nádherná a skrýva dramatické príbehy zo zápasu o slobodu. A či som videl Lochnesku? Aj tak mi to nikto neuverí...© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov