ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Školská súťaž „Zbieram baterky“


http://www.malebaterky.sk

Školský rok 2012/2013

Naša škola sa aj v tomto školskom roku 2012/2013 zapojila do environmentálneho projektu „Baterky na správnom mieste“, ktorý bol podporený záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Súčasťou projektu je celoslovenská súťaž „Zbieram baterky“.

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť a environmentálne povedomie detí a verejnosti o zbere a recyklácii tohto druhu odpadu, ako aj vybudovanie a prehĺbenie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k životnému prostrediu a prírode.

Školská súťaž bude prebiehať počas celého školského roka. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, žiaci prvého a druhého stupňa. Na environmentálnej nástenke sa bude umiestňovať priebežné hodnotenie zberu použitých batérií v jednotlivých triedach. V závere školského roka sa uskutoční vyhodnotenie školskej súťaže a najúspešnejšie triedy v jednotlivých kategóriách budú odmenené.

Vyzbierané batérie je potrebné priniesť vždy s označením triedy do IV.A, kde sa budú zapisovať a vážiť. S realizáciou zberu a vážením batérií budú pomáhať členovia prírodovedného krúžku.

Veríme, že aj v tomto školskom roku sa nám podarí nazbierať čo najviac batérií. Nedovoľme, aby sa batérie dostali do komunálneho odpadu, pretože inak by skončili v spaľovni a pri ich spaľovaní by vzniklo veľa škodlivých plynov, ktoré znečisťujú životné prostredie.

Zbierajme BATERKY spoločne na celom Slovensku a podporme projekt „Baterky na správnom mieste“.

Environmentálny koordinátor: Mgr. S. Gabovičová

Vyhodnotenie celoslovenskej environmentálnej súťaže "Zbieram baterky" 2011/2012

Naša škola sa zapojila v školskom roku 2011/2012 aj do celoslovenskej environmentálnej súťaže „Zbieram baterky“, ktorej úlohou bolo vyzbierať čo najväčšie množstvo použitých prenosných batérii a tak poukázať na potrebu triedenia odpadu.

Vyhodnotenie uskutočnila firma INSA, s.r.o. začiatkom tohto školského roka.

Do súťaže sa zapojilo neuveriteľných 1 000 škôl.

Naša škola sa umiestnila na veľmi peknom 5. mieste, čo je obrovský úspech a poďakovanie patrí všetkým zúčastneným triedam.

Škola dostala za odmenu florbalový set s bránkami, z ktorého sa tešia všetci žiaci a set využívajú na hodinách telesnej výchovy.Školský rok 2011/2012

V školskom roku 2011/2012 sa žiaci našej školy aktívne zapojili do projektu „Recyklujme BATERKY spoločne na celom Slovensku.“ Environmentálny projekt bol realizovaný na území celého Slovenska pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Súčasťou projektu bola súťaž „Zbieram baterky“. Organizátorom súťaže bola spoločnosť INSA s.r.o., ktorá dodala špeciálne recykloboxy a zabezpečovala odvoz vyzbieraných batérií.

Sme veľmi radi, že sa triedne kolektívy aktívne zapojili do súťaže v zbere použitých prenosných batérií a aj takto dokázali, že im na prírode záleží a nesúhlasia s tým, aby sa tento nebezpečný odpad dostal do komunálneho odpadu, ale bol odborne recyklovaný.

Školská súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Súťažili žiaci I. a II. stupňa.

Víťazné triedy dostali za odmenu torty a diplomy.

V kategórii žiaci I. stupňa:
1. miesto III. A - 114 640 gramov
2. miesto II. B - 99 030 gramov
3. miesto II. C - 54 900 gramov

V kategórii žiaci II. stupňa:
1. miesto V. A - 311 610 gramov
2. miesto V. C - 146 150 gramov
3. miesto VI. B - 12 100 gramov

Poďakovanie patrí všetkým zapojeným triedam. Spoločne sme tak dokázali, že patríme k ľuďom, ktorí nie sú ľahostajní k životnému prostrediu, ktorí chcú žiť v zdravom prostredí a chcú pripraviť zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie...

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže „Zbieram baterky“ uskutoční spoločnosť INSA s.r.o. v septembri v budúcom školskom roku.

Mgr. S. Gabovičová

Celkové umiestnenie I. stupeň
Celkové umiestnenie II. stupeň
Školský rok 2010/2011

V školskom roku 2010/2011 sme sa zapojili do environmentálneho projektu pre prenosné batérie a akumulátory s celoslovenskou pôsobnosťou s názvom "Baterky na správnom mieste."

Cieľom projektu je nielen upozorniť na dôležitosť a význam zberu, separácie použitých prenosných batérií, ale taktiež projekt umožňuje občanom bezplatne odovzdať použité prenosné batérie do regulovaného a kontrolovaného systému ich zhodnotenia s ohľadom na životné prostredie. Pridali sme sa tak k ľuďom, ktorí nie sú ľahostajní k životnému prostrediu a chcú žiť v zdravom prostredí a pripraviť také prostredie aj pre budúce generácie.

Súčasťou projektu bola aj naša školská súťaž v zbere použitých prenosných batérií. Triedy súťažili v dvoch kategóriách. Víťazné triedy dostali za odmenu torty.

Kategória žiaci I. stupňa:
1. miesto IV. A trieda – 98 200g
2. miesto I. A trieda – 44 200g
3. miesto I. B trieda – 40 800g

Kategória žiaci II. stupňa:
1. miesto VIII. B trieda – 31 080g
2. miesto VII. B trieda – 20 730g
3. miesto VI. B trieda – 9 490g

Poďakovanie patrí všetkým zapojeným triedam, ktoré tak dokázali, že im záleží na čistom životnom prostredí a nedovolia, aby sa tento nebezpečný odpad, ktorý batérie predstavujú, dostal do prírody. Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže sa uskutoční v auguste. Použité batérie budeme zbierať aj naďalej, pretože v budúcom školskom roku bude celoslovenská súťaž pokračovať a pre víťazné triedy budú odmenou atraktívne výlety pre celé triedne kolektívy.

Sprievodným programom projektu bola aj celoslovenská výtvarná súťaž s názvom "Prečo baterky nepatria do koša." Aj my sme zaslali do súťaže výtvarné práce a žiak Marián Mráz zo IV. A získal so svojou prácou veľmi pekné 2. miesto. Ako odmenu dostal fotoaparát a pre školu získal športové potreby v hodnote 200 eur. Odmenu prišla osobne do našej školy odovzdať koordinátorka celoslovenského projektu.

Mgr. Stanislava Gabovičová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov