ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

História školy


Základná škola M. R. Štefánika vznikla v roku 1931 ako Štefánikova štátna ľudová škola. Zmenou politických pomerov tento názov zanikol a neskôr sa už vôbec nepoužíval.

Štefánikova štátna ľudová škola
Štefánikova štátna ľudová škola

Nová dvadsať triedna základná škola bola uvedená do prevádzky v roku 1961. V apríli 1997 MŠ SR prinavrátilo škole čestný názov Základná škola Milana Rastislava Štefánika.

V roku 1997 darovala MS škole bustu M. R. Štefánika, ktorá je vo vestibule školy.

Pri príležitosti 40. výročia založenia školy dňa 30. 11. 2001 OÚ v Senci, Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry udelil škole Čestné uznanie za obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1. januára 2002 na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal Okresný úrad v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec dňa 6. 12. 2001 pod č. 12603/01/2001 a podľa dodatku č. 1 vydaného Obcou Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji dňa 1. 7. 2002 pod č. 1598/2002.

Škola na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať vo svojom mene vo všetkých záležitostiach.


50. výročie ZŠ M. R. Štefánika
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 50. výročia vzniku školy

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov