ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Školská knižnica

Aby deti chodili do knižnice rady, treba im vytvoriť príjemné prostredie. Preto sme interiér knižnice
zariadili novým, modernejším nábytkom, aby sem deti mohli chodiť i na vyučovacie hodiny, besedy či iné akcie,
a aby sa do knižnice rady vracali.

Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania, ale aj v mimo
vyučovacom čase, pri práci krúžkov.
Knižný fond budeme dopĺňať podľa finančných možnosti školy, rodičovského združenia, prípadne
za spoluúčasti sponzorov.

Výpožičná doba:
Pondelok 14:00 – 15:00
Mgr. Ivana Zlúkyová

Štatút školskej knižnice
Knižničný a výpožičný poriadok
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov