ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Les je plný krás...


Presvedčili sa o tom aj žiaci III. A a III. C triedy pod vedením svojich triednych učiteliek. V rámci aktivít „Apríl – mesiac lesov“ bližšie spoznávali prírodu, učili sa citlivo vnímať jej krásu a jedinečnosť.

Najprv dňa 25. 04. 2012 navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave, kde sa od lektorky dozvedeli zaujímavosti o zvieratkách žijúcich v našich lesoch. Učili sa poznávať lesné zvieratká podľa zvukov, spoznali funkcie lesa, čo je charakteristické pre lesné organizmy a ako sa prispôsobili životu v lesnom prostredí.

Nezabudnuteľným zážitkom bola dňa 27. 04. 2012 poznávacia turistická vychádzka do NPR Devínska Kobyla, kde pozorovali vzácne a chránené rastliny, poznávali listnaté a ihličnaté stromy, ktoré rastú v danej lokalite. Cestu náučným chodníkom si spestrili zábavnými a poučnými aktivitami o vzťahoch v prírode. Na unikátnom nálezisku Sandberg pozorovali vyhĺbené hniezda pestrofarebných včelárikov a dokonca videli aj vzácne orchidey, ktoré sa vyskytujú v prírodnej rezervácii. Zaujali ich skameneliny morských živočíchov, ktoré sú dôkazom, že sa tu v dávnej minulosti nachádzalo more.

Naším želaním je, aby si deti uvedomovali, aký význam má les a v ňom rastúce stromy pre človeka a jeho existenciu a aby pochopili, že ochrana prírody je nevyhnutná.

Snažíme sa deti vhodne motivovať a ukázať im správnu cestu, poskytnúť im množstvo podnetov na spoznávanie prírody a priblížiť proces fungovania celých lesných ekosystémov .

Vedieme ich k tomu, že prírodu treba vnímať s otvorenými očami a najmä srdcom...

Mgr. S. Gabovičová, Mgr. M. Šefčíková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov