ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Modrá škola – voda pre budúcnosť


www.modraskola.sk


Školský rok 2012/2013

Exkurzia do čističky odpadových vôd

V rámci vzdelávacieho programu „Modrá škola – voda pre budúcnosť“ sa žiaci IV. A a členovia prírodovedného krúžku zúčastnili dňa 24. 04. 2013 odbornej exkurzie a navštívili Čistiareň odpadových vôd v Senci. Dozvedeli sme sa, čo všetko sa deje s odpadovou vodou, aká je jej cesta, aby sa opäť mohla stať súčasťou kolobehu vody v prírode a pritom neohrozila naše životné prostredie. Sprievodca čističky nás previedol postupne celým areálom a zároveň nám vysvetľoval na stanovištiach postup čistenia vody a funkciu jednotlivých nádrží, ktorými voda prechádza až po miesto, kde opúšťa čističku a putuje do rieky. Exkurzia bola zaujímavá a získané vedomosti určite využijeme pri hľadaní správnych odpovedí na otázky vedomostnej súťaže „Modrej školy“ do ktorej sme zapojení.

Mgr. S. Gabovičová a Mgr. T. VánikováPitná fontánka

Dňa 3. 12. 2012 bola na našej škole slávnostne odhalená a daná do užívania pitná fontánka v rámci projektu „Pitné fontány pre školy“, ktorý je súčasťou vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť. Toto zmysluplné stretnutie sa konalo za prítomnosti hostí z BVS, zástupcu obce a rodičovskej rady, vedenia školy a žiakov.

RNDr. Ján Šípoš, CSc., koordinátor vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť hovorí: „Filozofia projektu pitných fontán vychádza zo zásady inštalovať pitné fontány do škôl, ktoré sú najaktívnejšie v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola. ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji patrí medzi najaktívnejšie školy v našom vzdelávacom programe Modrá škola – voda pre budúcnosť.“

Človek si dôležitosť vody uvedomoval odpradávna. Voda je základnou podmienkou života na Zemi. Je všade okolo nás, stretávame sa s ňou po celý deň. Pre existenciu nás ľudí je najdôležitejšou tekutinou v prírode práve pitná voda.

Čistá pitná voda je aj podľa odborníkov pre deti tou najzdravšou a najprirodzenejšou tekutinou. V konkurencii sladkých farebných nápojov, ktoré premysleným marketingom na deti útočia zo všetkých strán, však pitná voda má veľmi malú šancu...

A preto naším spoločným cieľom je naučiť piť deti čistú a zdravú vodu a tým podporiť ich zdravý vývoj.

Potešilo nás, keď sme sa dozvedeli, že aj naša škola dostane do užívania pitnú fontánu v rámci projektu „Pitné fontány pre školy.“

Veríme, že práve pitná fontánka nám bude nápomocná pri plnení dlhodobých cieľov, ktorých prvoradou myšlienkou je vyzdvihnutie dôležitosti a nenahraditeľnosti tekutiny menom voda a súčasne nám pomôže spropagovať začlenenie zdravého pitného režimu do vzdelávacieho procesu.

Želeli by sme si, aby sa fontánka stala pre žiakov obľúbeným miestom, kde sa môžu napiť, prípadne si nabrať vodu do vlastnej fľaše a postupne si tak vybudovať pozitívny vzťah k vode a jej každodennému používaniu ako zdravého nápoja.

Reportáž z odhalenia fontánky odvysielala aj Západoslovenská televízia.

Mgr. S. Gabovičová
Školský rok 2011/2012

Aj v školskom roku 2011/2012 sa naša škola zapojila do vzdelávacieho programu a vedomostnej súťaže Modrá škola – voda pre budúcnosť, ktorú vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť a realizátorom je organizácia Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je zvýšiť povedomie detí o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre každodenný život.

Do 3. ročníka Veľkej vedomostnej súťaže o vode sa zapojilo 5 656 žiakov zo 129 základných a stredných škôl so sídlom na území Slovenskej republiky. Súťažilo sa v troch kategóriách.

My sme sa zapojili do I. súťažnej kategórie (žiaci 1. a 4. ročníka), kde súťažilo 1 399 žiakov zo 47 základných škôl. Ako škola sme sa umiestnili na veľmi peknom 2. mieste.

Ocenených sme mali aj jednotlivcov:
Natáliu Podmanickú, Adama Lišku, Jakuba Krejcara žiakov III. A
Veroniku Biharyovú, Šimona Kňažíka, Denisa Koberu, Janu Rožňovcovú žiakov III. C


Ocenení jednotlivci boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo 1. júna 2012 vo Vodárenskom múzeu BVS v Bratislave, kde si prevzali ceny a diplomy.

Vzťah k starostlivosti o vodu je potrebné citlivo a dlhodobo budovať. Vedenie detí a mládeže k zamýšľaniu sa nad svojim správaním vo vzťahu k vode už od útleho veku nám pomôže zabezpečiť kvalitnejšie životné prostredie pre nás i pre ďalšie generácie.

Ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa do vzdelávacieho programu „Modrá škola“ zapojili.

Mgr. Stanislava Gabovičová


Školský rok 2010/2011

V školskom roku 2010/2011 sa naša škola zapojila do vzdelávacieho programu a vedomostnej súťaže Modrá škola – voda pre budúcnosť, ktorú vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť. Hlavným cieľom programu bolo zvýšiť povedomie detí o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre každodenný život, formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti o pitnej vode. Do súťaže sa zapojilo 65 škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a naša škola obsadila v kategórii žiaci 1. stupňa ZŠ veľmi pekné druhé miesto. Získali sme diplom a finančnú odmenu na nákup pomôcok na hodiny prírodovedy. Poďakovanie a odmena patrí triedam III.A, IV.A, IV.B a IV.C, ktoré pod vedením triednych učiteliek odosielali správne odpovede na otázky o vode v desiatich súťažných kolách. Ďakujeme aj triede VI. B a členom prírodovedného krúžku, ktorí sa zapojili do Modrej školy v kategórii žiaci II. stupňa ZŠ. Odmenení boli aj jednotlivci Darina Dvorecká IV.A, Filip Adam IV.A, Kristián Adam IV.A, ktorí získali v súťaži najvyšší počet bodov. Zároveň boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie do Vodárenského múzea v Bratislave, absolvovali plavbu loďou a prehliadku hradu Devín. Jednotlivci, ktorí získali najvyšší počet bodov v jednotlivých kolách dostali Čestné uznanie.

Ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa do vzdelávacieho programu „Modrá škola“ zapojili.

Mgr. Stanislava Gabovičová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov