ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Rodičovské združenie


19.06.2019: 4. ročník Rozlúčkovice

Milí rodičia, učitelia, deti,
Rada rodičov Základnej školy v spolupráci so Školským parlamentom
Vás pozýva na 4. ročník “Rozlúčkovice“.

Rozlúčka zo školským rokom 2018/2019 sa uskutoční
27.06.2016 od 16:00 hodiny v areáli základnej školy.

Deti, čaká Vás obľúbená zábava – vystúpenia, preteky, rôzne cvičenia, futbalový turnaj, bicyklovanie, skákací hrad... Na akcii budú vyhlásení najlepší žiaci školy.

Pozývame všetkých rodičov, žiakov, ich súrodencov a učiteľov na príjemné popoludnie plné zábavy a hier.


17.04.2019: Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
zasielam Vám zápis z nášho stretnutia dňa 17. 04. 2019 a prosím o jeho distribúciu rodičom.
Ďakujem za účasť a diskusiu. V prípade otázok ma prosím kontaktujte.

Pekný deň,
Marek Glodič

Zápis zo stretnutia zástupcov tried
Príloha k Zápisu zo stretnutia zástupcov tried
Dotazník k stravovaniu


21.02.2019: Registrácia školského úrazu

Dobrý deň pán Glodič,

Posielam informácie ku poisteniu úrazu žiakov školy a registrácii poistných udalostí. Rada by som upozornila, že poistenie žiakov školy nenahrádza komerčné poistenie, ktoré si môže dojednať každá rodina individuálne. Poistenie žiakov školy nekryje drobné úrazy. Ak by chceli mať rodičia kryté drobné úrazy detí, toto je možné riešiť individuálnym životným poistením dieťaťa, ktoré zahŕňa pripoistenia drobných úrazov a iné. V prípade záujmu sa môžu obrátiť priamo na nás, alebo na ktorúkoľvek pobočku nimi vybranej komerčnej poisťovne.

Podľa mojich zistení a konzultácii s oddelením likvidácie v poisťovni Allianz uvádzam nasledovné.

Pri školskom úraze škola postupuje správne podľa Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí vyhlášky Ministerstva školastva SR. Vyhlášku prikladám v prílohe. V prípade, ak ide o neregistrovaný úraz, viď bod 5)

(5) Neregistrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej menej ako štyri dni, poprípade ak aj nedôjde k neprítomnosti žiaka v škole, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia úrazom. (viď priloha je to z https://www.minv.sk/?skolske-urazy).

ČL.2 Evidencia neregistrovaných školských úrazov - je tam napísané čo by mal záznam obsahovať (príloha 1):
meno, priezvisko,
dátum narodenia žiaka, ktorý utrpel úraz,
deň, hodinu, mesiac a rok vzniku úrazu,
miesto, kde došlo k úrazu,
stručný popis ako k úrazu došlo,
charakter úrazu, svedkov úrazu a meno a priezvisko
pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu,
dátum zapísania úrazu do evidencie neregistrovaných úrazov.

V prípade neregistrovaného úrazu, poisťovňa akceptuje aj zápis z evidencie úrazov, ktorý obsahuje vyššie uvedené údaje.

Zmluvné dojednania pre skupinové úrazové poistenie pre školy hovorí:
Článok 8: Hlásenie poistných udalostí bod 2 Poisťovateľ má právo vyžiadať si od poisteného subjektu a poisteného ďalšie doklady potrebné na likvidáciu poistnej udalosti a preveriť podklady, podľa ktorých bol vyhotovený doklad o úraze poisteného, pri čom poskytne poistený subjekt potrebnú súčinnosť.

Rada by som pripomenula, že:
Poistenie uzavreté so ZŠ M.R. Štefánika kryje:
• Trvalé následky úrazu - do 2000 Euro
Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, vyplatí poisťovňa z poistnej sumy 2000 Euro toľko percent, koľkým percentám zodpovedá telesné poškodenia podľa Tabuľky trvalých následkov (určuje poisťovňa)
• Smrť následkom úrazu - 1000 Euro
• Denné odškodné pri pobyte v nemocnici – 2 Eurá/deň
• Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia – 2 Eurá/deň

Je vždy na zvážení rodičov, či chcú hlásiť úraz dieťaťa do poisťovne. Poisťovňa posúdi podľa lekárskej dokumentácie, či ide o úraz, ktorý kryje uvedené poistenie žiakov školy (vypísané vyššie). Lekár klasifikuje, či daný úraz má trvalé následky (dobu posúdenia určuje lekár).

V prílohe posielam aj aktuálny Záznam o registrovanom školskom úraze pre potreby školy.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

S pozdravom,
Naďa Belovičová
Konateľka
OMNI FINANCE, s.r.o.
P.O.Box 64
900 28 Ivanka pri Dunaji
mobil: +421 905 310 262
e-mail: : nbelovicova@omnifinance.sk
web: www.omnifinance.sk

Metodické usmernenie č. 4/2009-R
Záznam o registrovanom školskom úraze


12.02.2019: Podpora školy formou daru 2% z dane z príjmu

Vážení rodičia,

aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu podporu formou daru 2% z dane z príjmu. Za tieto financie sa snažíme pomáhať deťom vzdelávať sa.

Žiadosť o Vašu podporu
Návod ako poskytnúť dar
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

12.02.2019: Návrh rozpočtu pre školský rok 2018/2019

Návrh rozpočtu pre školský rok 2018/2019

20.12.2018: Šatňové priestory

Vážení rodičia,

po dlhšom čase sa konečne podarilo vďaka aktivite našej školy a obce obnoviť šatňové priestory pre žiakov.

Momentálne sa inštalujú nové atraktívne skrinky /vizuál: logo školy a mapa sveta/. Každý žiak tak bude mať svoju uzamykaciu skrinku.

Pekný deň
Marek Glodič

14.12.2018: Vianočné trhy

Vážení rodičia,

v piatok 14.12.2018 sa budú na škole konať už tradičné vianočné trhy. Prosíme o pomoc:

- triednym učiteľom pri ich príprave,
- ako rodičia prispejeme aj v tomto roku ponukou vianočného punču. Kto by chcel pomôcť aktívne (ponukou deťom, učiteľom a rodičom + umývanie pohárov a rozlievanie) budeme radi ak sa nám ozve.

Tešíme sa
Danka Orolínová
Lenka Drobcová
Zuzana Thullnerová
Martin Šaulič
Marek Glodič

11.10.2018: Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

Vážení rodičia,

dňa 11.10.2018 sa uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy.
V prílohe oznámenie a výsledky volieb.

S pozdravom,
Marek Glodič
Výsledky volieb do Rady školy Pri ZŠ M. R. Štefánika25.09.2018 - Poistenie žiakov školy - hlásenie úrazu

Vážení rodičia,

Rodičovské združenie pri ZŠ M.R.Štefánika uzavrelo poistnú zmluvu č. 9983568042 - Skupinové úrazové poistenie pre školy v ALLIANZ poisťovni. Platnosť uvedenej zmluvy je od 16.10.2018. Dovtedy je platná zmluva uzatvorená v roku 2018 číslo 9983561249.

Poistení sú všetci žiaci ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji v areáli školy, ako aj na podujatiach organizovaných školou (napr. školské výlety na území SR).

Poistenie kryje:
Trvalé následky úrazu - do 2000 Euro

Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, vyplatí poisťovňa z poistnej sumy 2000 Euro toľko percent, koľkým percentám zodpovedá telesné poškodenia podľa Tabuľky trvalých následkov (určuje poisťovňa):
Smrť následkom úrazu - 1000 Euro
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici – 2 Eurá/deň
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia – 2 Eurá/deň

Ku hláseniu poistných udalostí rodič potrebuje tieto doklady:
Záznam o registrácii úrazu (poskytuje rodičovi škola ako písomný doklad o tom, že sa úraz stal v areáli školy)
Všetky lekárske záznamy týkajúce sa úrazu
Hlásenie poistnej udalosti podpísané rodičom (je tam aj časť, ktorú potvrdí lekár pri kontrole dieťaťa po úraze)

Ku hláseniu poistnej udalosti do poisťovne prosíme rodičov, aby nás kontaktovali a doručili uvedené doklady na adresu našej spoločnosti, ktorá ako agent nahlási poistnú udalosť poisťovni, prípadne pomôže rodičom s vypísaním tlačiva a riešením poistnej udalosti na:
OMNI FINANCE, s.r.o.
Nádražná 8
Ivanka pri Dunaji
e-mail: office@omnifinance.sk
mobil: 0905 310 262

Hlásenie poistnej udalosti
Vysvetlivky k hlaseniu15.09.2018: Projekt "Spolu proti šikane" - informácia

Dobrý deň,

Ako rodičia sme si vedomí, že pri veľkosti našej školy (860 detí) musíme pomôcť učiteľom školy a prispieť k riešeniu aj tohto problému.

- vo viacerých prípadoch sme boli osobne pri stretnutí ohľadom šikanovania /rodičia z oboch strán, vedenie školy, zástupca rodičov).
- na škole beží projekt, kedy špeciálne vyškolené policajtky školia deti z jednotlivých ročníkov - a budú tak robiť aj nasledujúce dva - tri roky. Školenie je zamerané na témy: čo je šikana, ako ju rozpoznať, ako sa brániť /pozn: po viacročnej snahe a kontaktoch na políciu sa nám to podarilo/.
- na škole beží projekt, ktorým sme zabezpečili aj školenie pre učiteľov - a to v spolupráci s Výskumný ústavom detskej psychológie a patopsychológie - v rovnakých intenciách ako deťom.

Myslíme si, že tento problém treba riešiť vedome, stále a opakovane. On nezmizne, preto sa snažíme pomôcť

Ak máte otázky neváhajte nás kontaktovať.

Lenka Drobcová
Danka Orolínová
Martin Šaulič
Marek GlodičStretnutie zástupcov tried dňa 06.09.2018

Vážení rodičia,

dňa 06.09.2018 sme sa stretli a prerokovali program a plán financovania na ročník 2018 / 2019.

V prílohe nájdete:
- program stretnutia
- návrh rozpočtu na ročník 2018/2019
- zápis zo stretnutia
- prezenčnú listinu zúčastnených zástupcov

S pozdravom,
Marek Glodič

Program stretnutia
Návrh rozpočtu
Zápis zo stretnutia
Prezenčná listina - strana 1
Prezenčná listina - strana 2
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov